قرارداد طراحی گرافیک

این توافقنامه در تاریخ …………………….  فیمابین كارفرما به مشخصات نام شرکت …………………………………….. شماره ثبت …………………………….. به نمایندگی اقا/خانم ………………………….. به آدرس ……………………………………………………………………… به شماره تماس……………………………………….. و جناب اقای …………………….. به شماره موبایل ………………………………….. به آدرس ………………………………………… كه از این پس طراح نامیده می‌شود طبق مقررات و شرایطی كه در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است منعقد می‌گردد.

ماده 1) موضوع قرارداد و شرح خدمات طراح

خدمات طراحی گرافیک

ماده 2) جدول زمانبدی پرداخت

80%  از کل مبلغ در زمان عقد قرارداد دریافت می‌گردد.
20% بعد از اقرار طراح یا ارائه عکس/JPG/PNG به کارفرما, حسب صلاح طراح می باشد.

ماده 3) مدت قرارداد

 • مدت این قرار داد ……….. روز کاری پس از امضا این قرارداد و واریز پرداختی اول از سوی کارفرما می‌باشد.
 • زمان پرداخت دوم پس از ارائه یا اقرار نمونه اوليه توسط طراحی حداكثر به مدت 5 روز کاری می‌باشد.
 • شروع زمان بندى اجراى قرارداد منوط به پرداخت اول از سوى كارفرما به طراح و نيز تحويل اطلاعات و مدارک مورد نياز جهت اجراى موضوع قرارداد میباشد.

ماده 4) مراحل اجرای موضوع قرارداد (8 مرحله)

مرحله اول پس از عقد قرارداد : پرداخت مبلغ پرداختی اول بر اساس شرایط ذکر شده
مرحله دوم : دریافت اطلاعات اولیه، نظرات و پیشنهادات مد نظر کارفرما در خصوص طراحی موضوع قرارداد
مرحله سوم : طراحی اولیه موضوع قرارداد توسط طراح و ارائه به کارفرما در چند طرح متفاوت
مرحله چهارم : ارایه طرح یا طرح های اولیه توسط یکی از روش های مذکور در ماده 2 و یا اعمال نظر کارفرما در خصوص یکی از طرح های ارائه شده
مرحله پنجم : اعمال تغییرات احتمالی کارفرما بر روی طرح های اولیه ارائه شده توسط طراح و تایید یکی از طراحی ها توسط کارفرما
مرحله ششم : اعمال نظر و تغییرات نهایی کارفرما در نحوه جایگذاری اطلاعات (حداکثر تا یک مرحله) و سپس تایید نهایی توسط کارفرما
مرحله هفتم : پرداخت مرحله دوم مبلغ قرارداد بر اساس شرایط مندرج
مرحله هشتم: تحویل نهایی موضوع قرارداد به کارفرما و پایان قرارداد

ماده 5) تعهدات طراح

طراح متعهد میگردد در صورت دریافت کلیه اطلاعات مورد نیاز برای شروع طراحی و پرداختی اول، موضوع قرارداد را حداکثر در مدت زمان ذکر شده در ماده 3 مدت قرارداد به کارفرما تحویل نماید.
طراح متعهد میگردد حداکثر تا 3 اتود طراحی را به نوبت یا همزمان به کارفرما تحویل نماید. در صورت عدم تایيد هيچ يک از طرح ها، کارفرما میتواند فقط یک بار درخواست طراحی مجدد از ابتدا نماید که البته 10% بر کل مبلغ قرارداد افزوده خواهد شد، و اگر باز هم هیچ طرحی از طرف کارفرما مورد تائید قرار نگرفت مبلغ پرداختی اول از مبلغ کل قرارداد میباشد را به عنوان حق الزحمه طراح در نظر گرفته و قرارداد فسخ خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم تایید هیچ یک از طرح ها، هیچ گونه فایل یا عکس از طراحی های انجام شده در اختیار کارفرما قرار نخواهد گرفت. و کارفرما حق هیچگونه استفاده از ایده ها و طرحهای ارائه شده توسط مجری را ندارد.
كلیه اطلاعاتى كه توسط كارفرما به عنوان اطلاعات محرمانه در اختيار مجری گرافيک قرار میگیرد از سوی طراح محرمانه تلقی میگردد و طراح موظف به حفظ و نگهدارى اطلاعات داده شده بوده و حق انتقال به غير را ندارد.

ماده 6) تعهدات کارفرما

 • کارفرما متعهد میگردد کلیه اطلاعات مورد نیاز طراحی را در اختیار طراح قراردهد. بدیهی است در صورت عدم تحویل اطلاعات و تصاویر صحیح مورد نیاز در طراحی، طراح هیچگونه مسئولیتی در خصوص تحویل به موقع موضوع قرارداد در مدت زمان ذکر شده بر عهده نخواهد داشت.
 • طراح حق دارد طراحى و اجراى اثر خود را در محل مناسب جهت ارائه به عنوان نمونه کار خود قرار دهد.
 • چنانچه چند نمونه اولیه طراحى توسط طراح جهت بررسى به كارفرما ارائه گردد، كارفرما پس از انتخاب نمونه اوليه مناسب، هیچگونه حق مالكيتى نسبت به ساير نمونه ها نخواهد داشت.
 • چنانچه کارفرما به هر دلیلی قرارداد را در هر مرحله ای فسخ نماید، مبلغی که به عنوان پرداختی اول واریز شده به عنوان حق الزحمه طراح تلقی می شود.
 • حداکثر فرصت اعلام نظر کارفرما در خصوص تایید طرح نهایی ارائه شده در مراحل چهارم(مراحل اجرای موضوع قرارداد)، پنج روز کاری می باشد. بديهی است عدم اعلام نظر کتبی در مهلت اشاره شده به معنی تاييد آن مرحله خواهد بود.
 • حداکثر میزان اعمال تغییرات در مراحل مندرج در بند (مراحل اجرای موضوع قرارداد) 20% تغییرات بوده نه تغییر کل طرح
 • پس از مرحله تائید طرح توسط کارفرما (مراحل اجرای موضوع قرارداد)، در صورت درخواست از طراح برای اعمال تغییرات اساسی و کلی، صورتحسابی جداگانه برای تغییرات جدید صادر خواهد شد.
  کارفرما متعهد میگردد کلیه موارد ذکر شده در ماده 2 (شرایط پرداخت) را برای طراح ارسال نماید.
 • قبل از تسویه کامل مبلغ قرارداد هیچگونه فایل یا عکسی از طراحی های انجام شده دراختیار کارفرما قرار نخواهد گرفت.

ماده 7) فسخ قرارداد

قرار داد از نوع لازم تلقی شده و تنها در مورد زیر قابل فسخ می باشد.

1- قصور طراح در تحویل به موقع پروژه: که در این صورت قرارداد می تواند از سوی کارفرما فسخ شود به شرط آن که کلیه هزینه های کار تا آن مرحله پرداخت شده باشد و در مقابل طراح نیز موظف به تحویل کلیه اطلاعات و کارهای انجام شده تا آن زمان به کارفرما می باشد.

2- توافق طرفین قرارداد.
تبصره – فسخ قرارداد با اخطار کتبی یک هفته ای از سوی طرفین ممکن خواهد بود.

ماده 8) تمدید قرارداد

تمدید این قرارداد با توافق طرفین مجاز می باشد.

این قرار داد در تاریخ زیر در 8 ماده و در دو نسخه که هر یک به تنهایی اعتبار یکسان دارند تنظیم و به امضای طرفین رسیده است.

پر کردن فرم زیر به منزله قبول کلیه بندهای این قرارداد می باشد و به معنی امضای آن می باشد.

جهت بستن قراردادهای اداری با اینجانب در سایت www.azinjavdani.ir درهخئواست خود را اعلام نمایید.

آذین جاودانی

بزودی زندگینامه ای از خودم براتون درست میکنم, اما فعلا از این صفحه دیدن داشته باشید دوستان عزیزم؛ http://azinjavdani.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%86/