استاندارد حسابداري‌ 2-صورت جریانهای نقدی (تجدید نظر شده 1397)-قسمت دوم

گزارشگری جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی 17 .      واحد تجاری باید جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی را با بکارگیری یکی از روشهای زیر گزارش کند: الف.    روش مستقیم،…

ادامه خواندن استاندارد حسابداري‌ 2-صورت جریانهای نقدی (تجدید نظر شده 1397)-قسمت دوم

استاندارد حسابداري‌ 2-صورت جریانهای نقدی (تجدید نظر شده 1397)-قسمت اول

هدف 1.     اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی واحد تجاری، در فراهم آوردن مبنایی برای ارزیابی توانایی واحد تجاری در ایجاد نقد و معادلهاي نقد و نیازهای واحد تجاری در استفاده…

ادامه خواندن استاندارد حسابداري‌ 2-صورت جریانهای نقدی (تجدید نظر شده 1397)-قسمت اول

استاندارد حسابداری 1- ارائه صورت های مالی (قسمت 8) يادداشتهاي توضيحي

يادداشتهاي توضيحي ساختار 115 .    يادداشتهاي توضيحي بايد: الف .    اطلاعاتي درباره مبناي تهیه صورتهاي مالي و رويه‌هاي حسابداري خاص مورد استفاده طبق بندهاي 119 تا 124 ارائه کند؛ ب …

ادامه خواندن استاندارد حسابداری 1- ارائه صورت های مالی (قسمت 8) يادداشتهاي توضيحي

استاندارد حسابداری 1- ارائه صورت های مالی (قسمت 7)- صورت جریان نقدی

صورت جريانهای نقدی 114 . اطلاعات جريان نقدي، برای استفاده‌کنندگان صورتهای مالی، مبنايي جهت ارزيابي توانایی واحد تجاري در ايجاد نقد و معادل نقد و ارزیابی نیازهای واحد تجاری به…

ادامه خواندن استاندارد حسابداری 1- ارائه صورت های مالی (قسمت 7)- صورت جریان نقدی

استاندارد حسابداری 1- ارائه صورت های مالی (قسمت 6)- صورت تغییرات در حقوق مالکانه

صورت تغييرات در حقوق مالکانه اطلاعات قابل ارائه در صورت تغییرات در حقوق مالکانه 108 .    واحد تجاري صورت تغييرات در حقوق مالکانه را باید طبق الزامات بند 9 ارائه…

ادامه خواندن استاندارد حسابداری 1- ارائه صورت های مالی (قسمت 6)- صورت تغییرات در حقوق مالکانه

استاندارد حسابداری 1- ارائه صورت های مالی (قسمت 5)- صورت سودوزیان جامع

صورت سود و زیان جامع اطلاعات قابل ارائه در صورت سود و زیان جامع 100 .      واحد تجاری باید موارد زیر را در صورت سود و زیان جامع ارائه کند:…

ادامه خواندن استاندارد حسابداری 1- ارائه صورت های مالی (قسمت 5)- صورت سودوزیان جامع

استاندارد حسابداری 1- ارائه صورت های مالی (قسمت 4)- صورت سودوزیان

صورت سود و زیان اطلاعات قابل ارائه در صورت سود و زیان   83 .    افزون بر اقلام الزامی طبق سایر استانداردهای حسابداری، صورت سود و زیان باید دربردارنده اقلام…

ادامه خواندن استاندارد حسابداری 1- ارائه صورت های مالی (قسمت 4)- صورت سودوزیان

استاندارد حسابداری 1- ارائه صورت های مالی (قسمت 3)

ساختار و محتوا مقدمه 48 .   این استاندارد، افشاهای خاص در صورت وضعیت مالی، صورت‌ سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و همچنین…

ادامه خواندن استاندارد حسابداری 1- ارائه صورت های مالی (قسمت 3)

استاندارد حسابداری 1- ارائه صورت های مالی (قسمت 2)

تداوم فعاليت 23 .     مديريت در زمان تهيه صورتهاي مالي، بايد توانایی واحد تجاري برای ادامه فعالیت را ارزيابي کند. واحد تجاری باید صورتهاي مالي را بر مبناي تداوم فعاليت…

ادامه خواندن استاندارد حسابداری 1- ارائه صورت های مالی (قسمت 2)

استاندارد حسابداري 1- ارائه صورت های مالی (قسمت 1)

برای تهیه و تدوین و نهایتا ارائه یک ترازنامه یا همان صورت مالی سازمان یا شرکت باید همانند ساخت یک منزل اصول, اسلوب و ساختار درست پذیرفته شده آن رعایت کنیم بنابراین این مقاله رو به همراه ادامه استانداردهای حسابداری دنبال کنید.

ادامه خواندن استاندارد حسابداري 1- ارائه صورت های مالی (قسمت 1)