شامل کل خدمات مالی از صفر تا صد
شامل تمامی زیرسیستم های مالی و بسته های جزء(خزانه, حقوق دستمزد, مالی, انبار, فروش, اموال)
بهمراه انصال مناسب مابین زیرسیستم ها و گزارشات مالی و مدیریتی از جمله: صورت های مالی, سود و زیان, گردش وجوه نقد و انواع گزارشات مختلف