استاندارد حسابداری 1- ارائه صورت های مالی (قسمت 2)

تداوم فعاليت 23 .     مديريت در زمان تهيه صورتهاي مالي، بايد توانایی واحد تجاري برای ادامه فعالیت را ارزيابي کند. واحد تجاری باید صورتهاي مالي را بر مبناي تداوم فعاليت…

ادامه خواندن استاندارد حسابداری 1- ارائه صورت های مالی (قسمت 2)