استاندارد حسابداری 1- ارائه صورت های مالی (قسمت 3)

ساختار و محتوا مقدمه 48 .   این استاندارد، افشاهای خاص در صورت وضعیت مالی، صورت‌ سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و همچنین…

ادامه خواندن استاندارد حسابداری 1- ارائه صورت های مالی (قسمت 3)