استاندارد حسابداری 1- ارائه صورت های مالی (قسمت 3)

ساختار و محتوا مقدمه 48 .   این استاندارد، افشاهای خاص در صورت وضعیت مالی، صورت‌ سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و همچنین…

ادامه خواندن استاندارد حسابداری 1- ارائه صورت های مالی (قسمت 3)

استاندارد حسابداری 1- ارائه صورت های مالی (قسمت 2)

تداوم فعاليت 23 .     مديريت در زمان تهيه صورتهاي مالي، بايد توانایی واحد تجاري برای ادامه فعالیت را ارزيابي کند. واحد تجاری باید صورتهاي مالي را بر مبناي تداوم فعاليت…

ادامه خواندن استاندارد حسابداری 1- ارائه صورت های مالی (قسمت 2)