قرارداد حسابرسی-استاندارد حسابرسی 210

کلیات 1 .        هدف‌ اين‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماييهاي‌ لازم‌ در موارد زير است‌: الف ـ    توافق‌ حسابرس‌ با صاحبكار درباره‌ شرايط‌ انجام‌ كار. ب   ـ    چگونگي‌ برخورد…

ادامه خواندن قرارداد حسابرسی-استاندارد حسابرسی 210