استاندارد حسابداری 1- ارائه صورت های مالی (قسمت 2)

تداوم فعاليت 23 .     مديريت در زمان تهيه صورتهاي مالي، بايد توانایی واحد تجاري برای ادامه فعالیت را ارزيابي کند. واحد تجاری باید صورتهاي مالي را بر مبناي تداوم فعاليت…

ادامه خواندن استاندارد حسابداری 1- ارائه صورت های مالی (قسمت 2)

استاندارد حسابداري 1- ارائه صورت های مالی (قسمت 1)

برای تهیه و تدوین و نهایتا ارائه یک ترازنامه یا همان صورت مالی سازمان یا شرکت باید همانند ساخت یک منزل اصول, اسلوب و ساختار درست پذیرفته شده آن رعایت کنیم بنابراین این مقاله رو به همراه ادامه استانداردهای حسابداری دنبال کنید.

ادامه خواندن استاندارد حسابداري 1- ارائه صورت های مالی (قسمت 1)