قرارداد طراحی گرافیک

این توافقنامه در تاریخ .........................  فیمابین كارفرما به مشخصات نام شرکت ............................................ شماره ثبت ................................... به نمایندگی اقا/خانم ................................ به آدرس ................................................................................. به شماره تماس............................................... و جناب اقای .......................... به…

ادامه خواندن قرارداد طراحی گرافیک