قرارداد دفاع از امور مالیاتی در هیئت کمیسیون

این قرارداد پیرو صورت جلسه تنظیمی شماره ........................... درتاریخ .............. تنظیم شده بین آقای ........................... که از این پس کارگزار خوانده می شود و آقای ........................... شرکت  ........................... به نشانی…

ادامه خواندن قرارداد دفاع از امور مالیاتی در هیئت کمیسیون