استاندارد حسابداري 1- ارائه صورت های مالی (قسمت 1)

برای تهیه و تدوین و نهایتا ارائه یک ترازنامه یا همان صورت مالی سازمان یا شرکت باید همانند ساخت یک منزل اصول, اسلوب و ساختار درست پذیرفته شده آن رعایت کنیم بنابراین این مقاله رو به همراه ادامه استانداردهای حسابداری دنبال کنید.

ادامه خواندن استاندارد حسابداري 1- ارائه صورت های مالی (قسمت 1)